Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on PKC Group Oyj, englanniksi PKC Group Plc, kotipaikka Helsinki.

2§ Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on sähkö- ja tiedonsiirtojärjestelmien, tietoliikenne-, elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden sekä kaapelistojen tuotekehitys- ja suunnittelu, valmistus, vienti, tuonti, myynti, markkinointi sekä huolto ja korjaus sekä muu laillinen liiketoiminta.

3§ Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4§ Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja.

5§ Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6§ Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

7§ Prokurat
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8§ Tilintarkastajat
Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Mikäli yhtiön tilintarkastaja ei ole keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, on yhtiölle valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9§ Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua
yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka
voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10§ Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä yhtiön kotipaikalla.

Kokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä,

valittava
8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastajat.

11§ Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.